Kongsvegen borettslag

Hovedside Kontakt Bomiljø Kongla Nyttig Vedtekter Kart Generelt

GENERELLE REGLER FOR RO OG ORDEN I KONGSVEGEN BORETTSLAG.


ANSVAR - OMFANG.
Reglene for ro og orden gjelder for alle som oppholder seg i boligselskapet. Hver enkelt eier er ansvarlig for at egne
husstandsmedlemmer, besøkende og eventuelle leietakere gjøres kjent med reglene og overholder disse.

DUGNAD.
Generalforsamlingen i Kongsvegen borettslag vedtok 24.05.2005 å ikke kjøpe inn vaktmestertjenester. Dette
innebærer at borettslagets egne beboere selv må stå for vedlikeholdet av felles arealer som grøntområder,
lekeplasser og lignende. Å bo i borettslag medfører forpliktelser i form av dugnadsinnsats for fellesskapets beste.

DYREHOLD.
Eiere som har fått tillatelse til å holde dyr, må sørge for å ha full kontroll over dyret til enhver tid.

Alle dyr skal holdes i bånd når de oppholder seg på borettslagets område. Det er ikke tillatt å lufte/leie dyr på
områder som er bestemt for barn. evt. ekskrementer skal fjernes umiddelbart.

Det skal utvises hensyn overfor personer med allergi og ovenfor de som ikke er fortrolige med dyr. Ved lufting
utenfor egen leilighet, skal dyreeier påse at dyret ikke kan gå over til naboen.

Skulle dyreholdet forårsake klager om at dyret sjenerer naboer/øvrige beboere ved allergi, bråk, lukt eller på annen
måte, forplikter dyreholder å straks fjerne dyret fra sin leilighet dersom en minnelig ordning med klagerne ikke
oppnås. I tvilstilfeller fremmes saken for styret for avgjørelse. Kamphundraser er forbudt i Kongsvegen Borettslag.

PARKERING OG BRUK AV MOTORISERT KJØRETØY.
All kjøring i tun og inn til rekker skal begrenses kun til nødvendig av og pålasting av tungt gods og
bevegelseshemmede personer. Parkering utenfor merkede områder er forbudt. Unntak er biler med godkjent
handikappoblat og utrykningskjøretøy.

Tildelte garasjer skal benyttes, slik at parkeringsplasser utendørs avlastes mest mulig. Skilting for gjesteparkering,
merkede p-plasser og generelle p- plasser skal respekteres. Øvrige soner hvor parkeringsforbud er skiltet skal
respekteres.

Borettslaget har løpende avtale med parkeringsselskap som bøtelegger brudd på
bestemmelsene. Grove brudd medfører borttauing for bileiers regning. (jfr. avtale med
Multivakt A/S)

RENHOLD AV FELLESAREALER.
Styret er ansvarlig for at gater, tun og parkeringsarealer feies hver vår. Egne inngangsparti og plener ryddes av
hver enkelt andelseier.KILDESORTERING – AVFALL.
Restavfall, papp/papir og plastemballasje har egne containere fordelt på 3 oppstillingsplasser som skal benyttes.
Det henvises forøvrig til Trondheim Renholdsverks retningslinjer for behandling av avfall. Returpunkter for glass er
plassert på midtre tun. Brukte elektriske artikler skal leveres direkte til forhandler. Miljøavfall leveres direkte til
miljøavfall-stasjon. Matavfall skal ikke forlates noe sted utendørs, da dette kan trekke til seg rotter og mus.
Begrens også mating av ville fugler og dyr.

RO OG ORDEN.
Unngå unødig støy i leilighet, trapper og ganger i huset eller utenfor naboenes vinduer og balkonger. Sang og
musikkundervisning e. a. virksomhet som kan være til sjenanse for naboene, kan bare drives dersom
boligselskapets styre og naboene har samtykket.

Oppussingsarbeid som medfører sjenerende støy som f.eks. banking, boring og sliping, må ikke foregå mellom kl.
2200 og 0700 på hverdager, og 2200 og 1200 på søndager. Andelseier oppfordres til å varsle naboer før støyende
arbeider igangsettes.

BRUK AV LEILIGHETEN.
Hold avtrekksventiler på kjøkken, bad og toalett åpne for å unngå at det oppstår kondensskader eller
muggdannelse i leiligheten.

Påse at leiligheten er tilstrekkelig oppvarmet ved fravær, flytting e.l. i den kalde årstid, slik at vann- og avløpsrør
ikke blir frostskadet.

Sett ikke opp markiser, terrasser, plattinger, levegger, varmepumper e. i. for styret har samtykket etter skriftlig
søknad.
Parabolantenner er forbudt.

Vær forsiktig så det ikke oppstår brann. Beboerne skal holde brannslukkingsapparat og røykvarsler i stand, og bytte
batteri i røykvarsler. Brannslukkingsapparat er innkjøpt av og tilhører borettslaget. Dersom brannslukkingsapparat
mangler ved fraflytting vil pris for ny bli trukket i leilighetens salgssum.

Tørkeplassen skal bare brukes til tørking av vasketøy og til lufting. Banking av gulvtepper og matter må bare foregå
på steder hvor det ikke kan sjenere noen.

BRUK AV GARASJER.
Garasjeporter skal alltid holdes lukket og låst. Det er ikke tillat å gjøre endringer på det elektriske anlegget. Ved feil
på lås/porter og elektrisk anlegg skal styret varsles snarest, slik at feil kan bli rettet.BADEROM, WC, KRANER OG LEDNINGER.
Eieren er ansvarlig for uforsvarlig omgang med vann. I toalettet må det bare brukes toalettpapir.
Uvedkommende ting må ikke kastes i toalettet. Det kan føre til at avløpet går tett og at andelseieren får
omkostninger med å stake opp.

Beboerne skal vedlikeholde våtrom, slik at lekkasjer og fuktskader unngås. Dette innebærer bl.a. reparasjon av
sprekker i maling, tapet og huller i vegg straks de måtte oppstå, påføring av silikon eller lignende i skjoter
mellom gulv og vegg m.v., og tetting av skruehull m.v. ved montering og demontering av armatur og lignende i
vegger. Oppussingen skal utføres fagmessig.

BYGNINGSMESSIGE SKADER.
Skader i leilighet eller fellesarealer skal snarest meldes til styret. Reparasjon av skader som borettslaget skal
betale, kan kun bestilles av styret.

Ved plutselige skader, f.eks. vannlekkasjer i leilighetene, skal beboerne selv engasjere rørleggerfirma til å
stanse videre skade.

Når skader på borettslagets eiendom oppstår ved forsett eller uaktsom adferd fra en bestemt beboer, vil
vedkommende eller dennes foresatte bli gjort økonomisk ansvarlig for kostnadene ved reparasjon, eventuelt for
borettslagets egenandel i forsikringssak.

BRUKSOVERLATING.
Søknad om bruksoverlating sendes styret, som kan gi godkjenning for ett år ad. gangen. Bruker må ikke flytte
inn før styrets godkjenning foreligger.

Andelseier har ansvar overfor borettslaget for alle skader og ulemper som øvrige beboere eller borettslaget
måtte bli påført ved denne bruksoverlatingen. Dersom bruker bryter husordensreglene, kan styret trekke
godkjennelsen tilbake og forlange at vedkommende fraflytter leiligheten umiddelbart.

PLIKTER – MISLIGHOLD.
Disse reglene er laget som retningslinjer for å holde ro og orden i boligselskapet, og for at alle innen
fellesskapet skal ta hensyn til hverandre og trives der. Reglene skal således ikke legge unødige plikter på
beboerne. Noen plikter er likevel nødvendige for å sikre et bomiljø som de fleste vil være tilfreds med. Alle
beboere må derfor sette seg inn i - og følge reglene for ro og orden.

Eiers brudd på forpliktelser overfor boligselskapet utgjør mislighold. Ved vesentlig mislighold, og etter advarsel
fra boligselskapet, kan boligselskapet pålegge eieren å selge boligen.

Trondheim, 28.Mars 2006

Kongsvegen Borettslag